การตัดสินใจครั้งสำคัญ การปรับปรุงหนี้สาธารณะปี 2567

ในเส้นทางของการพัฒนาประเทศ การจัดการหนี้สาธารณะเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและมีวินัย ล่าสุด, คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เคาะแผนปรับปรุงการบริหารหนี้สาธารณะสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญที่สะท้อนถึงการนำวินัยการเงินการคลังมาใช้อย่างเคร่งครัด

เพิ่มพูนแผนการก่อหนี้ใหม่
ครม.ได้ปรับเพิ่มแผนการก่อหนี้ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเติมเต็มความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากเดิม 1.9 แสนล้านบาท เป็น 5.6 แสนล้านบาท และปรับเพิ่มแผนการบริหารหนี้จาก 1.6 ล้านล้านบาท เป็น 2 ล้านล้านบาท รวมถึงการชำระหนี้ที่ปรับเพิ่มเล็กน้อย เป็นการแสดงถึงความพยายามในการรักษาสมดุลทางการเงิน

ความสอดคล้องกับกฎหมายและพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง
ทุกการตัดสินใจได้ถูกวางอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ปี 2561 โดยเฉพาะในเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ไม่เกิน 70% การปรับเพิ่มครั้งนี้ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ 61.29% ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด

การเสริมสร้างอนาคตด้วยโครงการพัฒนา
นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติโครงการพัฒนาเพิ่มเติม 56 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงการอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติกู้เงินเพื่อบริหารกิจการ ภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายและกำหนี้สาธารณะเสนอ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2567 นี้ เป็นการแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ โดยไม่ลืมหลักการของการเติบโตอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อรุ่นหลัง นี่คือการเดินทางที่ต้องอาศัยความรอบคอบ วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน